الویت های سرمایه گذاری

 

دستیابی به تولید و ارائه خدمات با توجه به منابع محدود، مهم‌ترین هدف اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود. منابع، امکانات و استعدادها نه تنها متنوع و محدود است، بلکه توزیع این منابع در داخل کشورها نیز از الگویی یکپارچه و همگون تبعیت نمی‌کند. بنابراین یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه‌گذاری برای تأمین این امکانات، منابع و امور مربوط به آن است که خود عامل مهمی برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی هر کشوری محسوب می شود، از این رو اولویت‌های سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد حکمت ایرانیان در راستای تعالی کشور، رشد اقتصادی، حمایت از نیروی کار فعال در جامعه و بر اساس برنامه‌های مدون خود هلدینگ به شرح زیر است:

  • تاسیس یا اخذ مجوز نهادهای مالی فعال در بازار پول و سرمایه
  • سرمایه‌گذاری مشترک در تیم‌ها، ایده‌ها و فناوری‌های نوآورانه و استارتاپ‌های دارای ارزش سرمایه‌گذاری
  • سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی های تجدیدپذیر