الویت‌های سرمایه‌گذاری

دستیابی به تولید و ارائه خدمات با توجه به منابع محدود یکی از مهم‌ترین اهداف اقتصادی هر جامعه محسوب می‌شود. در بسیاری از کشورهای جهان، منابع، امکانات و استعدادها نه تنها متنوع و محدود است، بلکه توزیع این منابع در داخل کشورها نیز از الگویی یکپارچه و همگون تبعیت نمی‌کند. کشور ایران نیز در زمره این کشورها قرار دارد. بنابراین یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر اقتصاد کشورها، سرمایه‌گذاری در جهت تأمین این امکانات، منابع و امور مربوط به آن است. این موضوع به دلیل این که عاملی مهم برای تولید، اشتغال و به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصادی هر کشوری است، از جمله موضوعات اجتناب‌ناپذیر است، از این رو اولویت‌های سرمایه‌گذاری گروه اقتصاد حکمت ایرانیان در راستای تعالی کشور، رشد اقتصادی، حمایت از نیروی کار فعال در جامعه و بر اساس برنامه‌های مدون خود هلدینگ به شرح زیر است:
• تاسیس صندوق سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و قابل معامله (ETF)
• سرمایه‌گذاری مشترک در تیم‌ها، ایده‌ها و فناوری‌های نوآورانه و استارتاپ‌های دارای ارزش سرمایه‌گذاری
• سرمایه‌گذاری در حوزه حمل و نقل دریایی